5 Ekim 2011 Çarşamba

Baş Ağrısı ve Sinüzit

Şiddettli Baş Ağrısı ve Sinüzit

Basit gibi algılanan ve şiddetli baş ağrıları ile kendini gösteren bu rahatsızlık, doğru tedavi edilemezse körlük gibi çok ciddi sonuçlara neden olabiliyor.
Şid­det­li baş, yüz ve göz ağ­rı­sı si­nü­zit ra­hat­sız­lı­ğı­nın sin­ya­li­ni ola­rak ka­bul edi­li­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi’nden Ku­lak Bu­run Bo­ğaz Uz­ma­nı Op. Dr. Mu­rat ?i­rin, sık­ça rast­la­nan si­nü­zit has­ta­lı­ğı hak­kın­da bil­gi ver­di.

EL­LE: Si­nü­zit ne­dir?
Op. Dr. Mu­rat ?i­rin: Ka­fa ke­mik­le­ri için­de, bu­run çev­re­sin­de yer­leş­miş içi ha­va do­lu oda­cık­la­ra si­nüs boş­luk­la­rı de­nir. Bu boş­luk­la­rın en­fek­si­yon­lar so­nu­cu il­ti­hap­lan­ma­sı­na ise si­nü­zit adı ve­ri­lir. Si­nüs­ler bu­ru­nun her iki ya­nın­da bu­lu­nur­lar ve dört ay­rı kıs­ma ay­rı­lır­lar. Bü­tün bu si­nüs­ler bir de­lik ara­cı­lı­ğı ile bu­run içi­ne açı­lır­lar. Bu­ru­na açı­lan bu de­lik­ler si­nüs­le­rin ha­va­lan­ma­sı­nı da sağ­lar­lar. As­lın­da bu si­nüs­le­rin fonk­si­yon­la­rı tam ola­rak ay­dın­la­tıl­mış de­ğil­dir. Ba­şın ağır­lı­ğı­nın azal­tıl­ma­sın­da rol­le­ri var­dır. An­cak se­sin tı­nı­sı­nın sağ­lan­ma­sı, so­lu­nan ha­va­nın nem­len­di­ril­me­si ve ısı­tıl­ma­sı ile za­rar­lı par­ti­kül­le­rin tu­tul­ma­sı gi­bi gö­rev­le­ri de var­dır. Bü­tün si­nüs­le­rin içi­ni dö­şe­yen mu­ko­za her­gün yak­la­şık ya­rım ila bir lit­re ara­sın­da sal­gı ya­pa­rak bu­run içi­ni te­miz­ler. Bu sal­gı­lar bu­run içi­ne dö­kü­le­rek ora­dan da bo­ğaz ve mi­de­ye gi­der­ler.

EL­LE: Si­nü­zit na­sıl olu­şur?
Op. Dr. M.?.: Si­nüs­le­ri te­miz­le­yen in­ce ka­nal­lar tı­ka­nır­sa si­nü­zit has­ta­lı­ğı baş­lar. Bu tı­ka­nık­lık te­da­vi ile ya da ken­di­li­ğin­den açı­lır­sa si­nü­zit iyi­le­şir ama eğer açı­la­maz­sa has­ta­lık kro­nik­le­şir. Si­nüs ka­nal­la­rı­nın tı­ka­nık­lı­ğı­na ba­zı bu­run içi ve si­nüs­ler­le il­gi­li ya­pı­sal ko­şul­lar, tek­rar­la­yan üst so­lu­num yo­lu in­fek­si­yon­la­rı, al­ler­jik se­bep­ler, po­lip ve ge­niz eti gi­bi olu­şum­lar yol aça­bi­lir. Ba­zı ka­lıt­sal so­run­lar ve ba­ğı­şık­lık so­run­la­rı da si­nü­zi­tin di­ğer se­bep­le­ri­dir. Si­nü­zit ge­nel ola­rak akut ve kro­nik ola­rak iki­ye ay­rı­lır. Akut si­nü­zit ye­ni olu­şan si­nü­zit an­la­mı­na ge­lir. Uy­gun te­da­vi edil­di­ği za­man ta­ma­men iyi­le­şir. An­cak kro­nik si­nü­zit si­nüs­ler­de sü­rek­li bir il­ti­hap ol­ma­sı an­la­mı­na ge­lir ve te­da­vi­si de zor­dur. Uzun sü­re­li me­di­kal te­da­vi­ye ce­vap ver­mez ise cer­ra­hi mü­da­ha­le ge­rek­ti­re­bi­lir.

EL­LE: Kim­ler si­nüs prob­le­miy­le da­ha sık kar­şı­la­şır­lar?
Op. Dr. M.?.: Ger­çek­te her­kes si­nüs en­fek­si­yo­nu ge­çi­re­bi­lir an­cak ba­zı grup­lar da­ha has­sas­tır­lar. Bi­rin­ci grup aler­ji­si olan­lar­dır. Bir aler­ji ata­ğı so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi mu­ko­za­nın şiş­me­si­ne, si­nüs ka­nal­la­rı­nın ka­pan­ma­sı­na, mu­kus akı­mı­nın en­gel­len­me­si­ne ve bak­te­ri en­fek­si­yo­nu­na ne­den olur. İkin­ci grup ise iyi ne­fes al­ma­yı ve mu­kus akı­şı­nı en­gel­le­ye­cek ya­pı­sal bu­run bo­zuk­luk­la­rı olan­lar­dır. Ör­nek ola­rak kı­rık bir bu­run ve­ya sep­tum de­vi­as­yo­nu olan­lar gös­te­ri­le­bi­lir. Sep­tum bu­run de­lik­le­ri ara­sın­da bur­nu sağ ve sol ol­mak üze­re iki­ye bö­len kı­kır­dak bir ya­pı­dır. Bu­nun bir ta­ra­fa doğ­ru eğil­me­si­ne de­vi­as­yon de­nir. Bu­nun dı­şın­da öğ­ret­men­ler ve sağ­lık per­so­ne­li gi­bi sık sık en­fek­si­yo­na ma­ruz ka­lan­lar bu ko­nu­da has­sas­tır. Ay­rı­ca si­ga­ra içen­ler­de de tü­tün du­ma­nı ve ni­ko­tin do­ğal di­renç me­ka­niz­ma­sı­nı bo­zar­lar.
kaynak:elle.com.t

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder